27-03-08

EVEN EEN ERNSTIGE MEDEDELING: EINDELIJK MEER GROEN !

Realisatie Parkbos van start

Op vraag van gouverneur André Denys, werd de pers op de hoogte gebracht van een belangrijke en snel te verwezenlijken  landschappelijke ingreep die door heel wat inwoners van de regio Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem, ja gans Oost-Vlaanderen, zal toegejuicht worden. Deze gemeenten worden dan meer dan ooit de 'groene long' tussen Gent en Deinze.

We citeren de gouverneur:

<In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat het verbeteren van de stedelijke leefomgeving middels het realiseren van stadsbossen, opgenomen. Eén van de belangrijkste stadsbosprojecten in Vlaanderen is het 'Parkbos', gelegen op het grondgebied van de Oost-Vlaamse gemeenten De Pinte en Sint Martens-Latem en de stad Gent.

Parkbos wordt grootste bos in bosarm Oost-Vlaanderen
De realisatie van het parkbos is van groot belang voor de stad Gent, de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem, maar ook voor de provincie Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen is immers, na West-Vlaanderen, de bosarmste provincie van Vlaanderen. Met ca 340ha nieuw bos binnen een afgebakend open ruimtegebied van 1 179ha, wordt het Parkbos het grootste bos van Oost-Vlaanderen.

Het Parkbos betekent voor het groot-stedelijk gebied Gent een vervijfvoudiging van het huidige bosaanbod. Het project is van prioritair belang voor de leefbaarheid van het grootstedelijk gebied Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook voor Vlaanderen is de realisatie van groot belang: 600 000 nieuwe bomen zouden hiermee worden aangeplant.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
De groenpool Parkbos is uniek in Vlaanderen omwille van de omvang en het multifunctioneel karakter. Op basis van het eind 2005 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Groenpool Parkbos' wordt een open ruimtegebied van 1 179ha gerealiseerd, met ca 340ha bos, 200ha park- en natuurgebied, 500ha landbouwgrond en ca. 200ha andere functies. Het is de bedoeling dat dit gebied ook ingericht en ontsloten wordt voor wandelaars, fietsers, ruiters, ... Jongeren moeten er ruimte krijgen in speelbossen en wildere natuurterreinen.

Het goedkeuren van het GRUP was een eerste stap in de realisatie van het Parkbos. Hiermee werd de wettelijke stedenbouwkundige basis gelegd voor de inrichting van het gebied.

Projectstructuur - coördinatie door gouverneur
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de diverse partners start een tweede belangrijke fase, nl. de uitvoering van het project.

Er werd hiervoor een sluitende projectstructuur opgezet. De realisatie van een dergelijk ambitieus project is immers enkel mogelijk dankzij de inzet en samenwerking van diverse overheidsdiensten en besturen. Oost-Vlaams gouverneur André Denys neemt in opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits de coördinatie van het project op zich.

De andere partners zijn:

 • het Vlaams gewest
 • de Vlaamse Landmaatschappij
 • de Provincie Oost-Vlaanderen
 • de Stad Gent
 • de gemeente De Pinte
 • de gemeente Sint-Martens-Latem

De samenwerkingsovereenkomst loopt voor 3 jaar. De middelen om de projectcoördinatie van de realisatie in goede banen te leiden, komen jaarlijks voor 80% van het Vlaams gewest en voor 20% van de provincie en de lokale besturen. Het betreft een projectsubsidie voor een strategisch project voor het grootstedelijk gebiedbeleid, afkomstig van Vlaams minister Dirk Van Mechelen. De 80/20-verhouding ziet er als volgt uit: bijna 60 000 EUR van het Vlaams gewest, 5 000 EUR van de provincie en 5 000 EUR van de stad Gent, 2 500 EUR van de gemeente De Pinte en 2 500 EUR van de gemeente Sint-Martens-Latem. Daarnaast maakt het Vlaams gewest, meer bepaald het Agentschap Natuur en Bos, nog eens 75 000 EUR vrij voor de communicatie over het project in het eerste jaar, en telkens 50 000 EUR voor de twee volgende jaren. Jaarlijks betekent dat de projectcoördinatie wordt uitgevoerd met ca. 125 000 EUR aan middelen.

Elk onderdeel op zich vb. aanleggen fietsroute, aanplanten bos, aankopen gronden, wordt gerealiseerd via de reguliere middelen van de verschillende partners.


8 sleutelprojecten
De projectwerking voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie voor de realisatie, beheer en communicatie omvat 8 inhoudelijke projecten:

 1. Grondverwerving via de grondenbank
 2. Bosaanleg als onderdeel van groenpool Parkbos
 3. Mobiliteit en infrastructuur, incl. recreatieve as oude spoorbedding
 4. Duurzame landbouw
 5. Landschappelijke en ecologische structuur
 6. Communicatie
 7. Recreatie en Stedelijke functies
 8. Terreinbeheer en kwaliteitsbewaking voor een samenhangende groenpool met een duidelijk profiel

Toekomstkansen voor jonge landbouwers
Het Parkbosgebied is een open ruimtegebied waar de landbouw een prominente plaats blijft behouden. Een deel van de landbouwgrond wordt omgezet in bosgrond. Voor de resterende 500ha landbouwgrond wordt echter bekeken hoe voor de jongere landbouwers in het gebied maximale bedrijfszekerheid kan worden geboden. Naast de bosontwikkeling, is dit één van de topprioriteiten in de realisatie van het Parkbos. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dat gebeurt door o.m. het Parkbos te beschouwen als de kern van het ruimere Schelde-Leie landinrichtingsproject, waarbinnen naar mogelijkheden wordt gezocht voor grondverwerving via de grondenbank. 

Oude spoorbedding als recreatieve as en fietsbruggen
Door het gebied loopt een oude spoorbedding van Gent naar De Pinte-station. Dat wordt dé centrale recreatieve as voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het is een essentieel onderdeel van het Parkbosproject. Twee fietsbruggen vormen de poort tot het Parkbos: één over de Ringvaart en de R4 en één over de E40. De fietsbruggen zijn nodig om de link te leggen met het stadscentrum (via De Pintelaan). Deze fietsroute met fietsbruggen kan ook in het woon-school en woon-werkverkeer tussen De Pinte en Gent worden ingeschakeld, zeker omdat deze route een veilig, direct en comfortabel alternatief vormt voor de drukke steenwegen N43 en N60. Voor de realisatie van de fietsbruggen wordt naar de nodige middelen gezocht>.

Tijdstabel - Ambitie van realisatie in 5 jaar
Er werd een scherpe tijdstabel opgemaakt voor de realisatie van de groenpool Parkbos. De gouverneur neemt zich voor om tegen eind 2012 het Parkbos maximaal te realiseren. Een pakket tussentijdse realisaties moet zichtbaar zijn vanaf halfweg 2009.

Inlichtingen:

Kabinet van de Gouverneur
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

contactpersoon: Sven Taeldeman
tel. 09 267 80 26

16:16 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.